VERKOOPVOORWAARDEN

 
 

1. Prijzen
De bij levering te berekenen prijzen zijn de prijzen welke vermeld zijn in de laatst verschenen prijslijst. Aerophoto Eelde kan te allen tijde haar prijzen wijzigen. Indien afdrukken worden besteld, die van standaardformaten afwijken, of indien wegens militaire voorschriften moet worden afgeweken van de gebruikelijke formaten of vormen, dan zal de prijs voor het naast grotere standaardformaat, waaruit de bestelde afdrukken kunnen worden gemaakt, berekend worden.
 

 
 

2. Betaling
Betaling dient, onder vermelding van factuurnummer, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 54.73.00.689 van Aerophoto Eelde te Groningen.
 

 
  3. Tijd en wijze van opname
De tijd en wijze waarop de luchtfoto’s worden gemaakt, worden mede gezien de afhankelijkheid van de weersomstandigheden, het aantal, de omvang en de combinatiemogelijkheden van de in portefeuille zijnde opdrachten enz. alsmede de geldende overheidsvoorschriften(o.a. luchtverkeersregels), uitsluitend bepaald door Aerophoto Eelde. Deze zal daarbij echter zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
 
 
  4. Militaire controle
Opdrachten worden slechts aanvaard onder voorbehoud dat de ingevolge het "Besluit luchtfotografie. KB nr. 30 d.d. 18. jan.1963 vereiste toestemming door de daartoe bevoegde instantie wordt verleend.
 
 
  5. Levertijd
De levertijd van foto’s welke vervaardigd kunnen worden met behulp van reeds bestaande en voor publicatie vrijgegeven dia’s/negatieven, beloopt, naar gelang van formaat en hoeveelheid gewoonlijk 1 a 2 weken.
 
 
  6. Aansprakelijkheid
Aerophoto Eelde aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van:
overheidsmaatregelen of overheidsvoorschriften;
andere feiten of omstandigheden, waardoor de uitvoering van een opdracht niet geheel of niet op gebruikelijke wijze (bijv. afwijkende formaten) of slechts met vertraging kan geschieden, behoudens grove schuld van de directie van Aerophoto Eelde.
 
 
  7. Fotobriefkaarten
Aerophoto Eelde behoudt zicht het recht voor in geval van opdrachten tot vervaardiging van fotobriefkaarten/posters ten hoogste 10% meer of minder dan het bestelde aantal te leveren. De berekening van het factuurbedrag zal op het werkelijk geleverde aantal worden gebaseerd.
 
 
  8. Auteursrecht  
  a. Het recht om in onverschillig welke afmetingen grafische of fotografische reproducties te vervaardigen van foto’s waarop Aerophoto  Eelde het auteursrecht heeft, wordt niet afgestaan, behoudens in de hierna onder b en c genoemde gevallen.  

 

b. Indien de opname in opdracht is gemaakt, is in de opnameprijs mede begrepen het niet-overdraagbare recht van de opdrachtgever, de foto’s met gebruikmaking van clichés/litho’s, als illustratie te bezigen van al zijn drukwerk c.q. van alle over zijn bedrijf handelende, al of niet onder zijn naam verschijnende uitgaven, uitgezonderd alle fotografische vermenigvuldigingen, inzake briefkaarten en alle andere formaten afdrukken langs grafische weg te vervaardigen, dient overleg te worden gepleegd met Aerophoto Eelde.  

 

c. Bij alle reproducties van niet in opdracht van derden gemaakte opnamen die voor publicatiedoeleinden worden gebruikt, is in de prijs mede begrepen het niet-overdraagbare recht om, met gebruikmaking van clichés, elke foto eenmaal als illustratie van een drukwerk te bezigen.  

 

d. Voor zover auteursrecht niet in de hierboven onder b en c genoemde gevallen uitdrukkelijk wordt afgestaan, blijft dit (overeenkomstig de bepalingen van de Auteurswet) bij Aerophoto Eelde berusten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  

 

e. In alle gevallen, waarin publicatie in het Nederlands plaatsvindt, dient zowel in het binnen- als in het buitenland, onder elke foto als bronvermelding te worden opgenomen "Aerophoto Eelde". Voor de wijze van bronvermelding in andere talen dient overleg te worden gepleegd met Aerophoto Eelde. De opdrachtgever zal een gratis bewijsexemplaar aan Aerophoto Eelde toezenden.
 
 

 

9. Klachten
Klachten over leveranties kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien zij binnen 2 weken na factuurdatum schriftelijk aan Aerophoto Eelde worden kenbaar gemaakt.