Arch.nr Datum TEN BOER Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
91392 1956/57/58 TEN BOER zuid GN WASHUISTERWEG boerderij GROOT WAESINGHEHUIS NDAC 4/5
91393 1956/57/58 TEN BOER zuid GN CENTRUM ZUID v.a. MOLEN (zonder wieken) PROVINCIALE WEG NDAC 4/5
91394 1956/57/58 TEN BOER ctr. GN CENTRUM TOTAAL v.a. PROVINCIALE WEG NDAC 4/5
Arch.nr Datum TER APEL Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
3348 MEI/JUNI 1952 TER APEL zuid GN AGODORP - COÖPERATIEVE AARDAPPELMEELFABRIEK "TER APEL en OMSTEREKEN" NDAC 4/5
3349 MEI/JUNI 1952 TER APEL noord GN NATUURBAD "MOEKESGAT" NDAC 4/5
Arch.nr Datum TERSCHELLING Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
3147 00-00-1951 TERSCHELLING west FR WEST dorp NDAC 4/5
3167 00-00-1951 TERSCHELLING west FR DORP MET BRANDARIS NDAC 4/5
3168 00-00-1951 TERSCHELLING west FR DORP MET BRANDARIS NDAC 5/5
3171 00-00-1951 TERSCHELLING west FR DORP MET BRANDARIS v.a.HAVEN NDAC 4/5
3172 00-00-1951 TERSCHELLING west FR DORP TOTAAL MET HAVEN NDAC 4/5
519-E-34 4-jul-1958 TERSCHELLING  FR DODEMANSKISTEN MET BOTENVERHUUR ?? ZWEMBAD IN BOS ???? GEEN NEGATIEF
Arch.nr Datum TEXEL Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
3188 00-00-1951 TEXEL NH DEN BURG NDAC 4½/4½
3189 00-00-1951 TEXEL NH DEN BURG NDAC 4½/4½
3190 00-00-1951 TEXEL NH DEN BURG NDAC 4/5
3191 00-00-1951 TEXEL NH OUDESCHILD MET HAVEN NDAC 5/5
3192 00-00-1951 TEXEL NH OUDESCHILD MET HAVEN NDAC 4/5
3193 00-00-1951 TEXEL NH OUDESCHILD, DORP TOTAAL NDAC 4/5
3195 00-00-1951 TEXEL NH OUDESCHILD, OMG.KERKJE NDAC 4/5
Arch.nr Datum TINALLINGE Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
C-13 TINALLINGE west GN VENNENWEG boerderijen NDAC 4/5
C-14 TINALLINGE ctr. GN VENNENWEG boerderijen - CENTRUM NOORD NDAC 4/5
M-3314 1956 ? TINALLINGE GN OVERZICHT TERPDORP NDAC 4/5
M-3315 1956 ? TINALLINGE GN OVERZICHT TERPDORP NDAC 4/5
Arch.nr Datum TOLBERT Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
A-21 XXXX1950 TOLBERT GN MOTORRACES DOOR DORP NDAC 6/9
A-25 XX-XX-1950 TOLBERT GN MOTORRACES DOOR DORP NDAC 6/9
Arch.nr Datum TWEEDE EXLOERMOND Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
A-114 26-feb-1951 TWEEDE EXLOERMOND z.w. DR OMG.SPORTVELDEN NDAC 5/5
A-115 26-feb-1951 TWEEDE EXLOERMOND z.w. DR OMG.SCHOOL NDAC 4/5
A-117 26-feb-1951 TWEEDE EXLOERMOND z.w. DR OMG.SCHOOL NDAC 4/5
3307 MEI/JUNI 1952 TWEEDE EXLOERMOND DR SCHOOLSTRAAT NDAC 5/5
3308 MEI/JUNI 1952 TWEEDE EXLOERMOND DR 2 VOETBALVELDEN v.a. NIJVERHEIDSSTRAAT NDAC 5/5
3309 MEI/JUNI 1952 TWEEDE EXLOERMOND DR NIJVERHEIDSSTRAAT EN ZUIDERDIEP NDAC 4/5
3310 MEI/JUNI 1952 TWEEDE EXLOERMOND DR SCHOOLSTRAAT e.o. NDAC 5/5
3311 MEI/JUNI 1952 TWEEDE EXLOERMOND DR NIJVERHEIDSSTRAAT EN ZUIDERDIEP NDAC 5/5
3312 MEI/JUNI 1952 TWEEDE EXLOERMOND DR NIJVERHEIDSSTRAAT EN ZUIDERDIEP NDAC 4/5
Arch.nr Datum TYNAARLO Deel pr Omschrijving Bewoner Negatief
D-4 KALE BOMEN TYNAARLO n.w. DR NATUURBAD AAN ZANDLUST 5/5 MET KRAS
D-5 TYNAARLO n.w. DR NATUURBAD AAN ZANDLUST 4/5 MET KRAS
D-6 TYNAARLO n.w. DR NATUURBAD MET RESTAURANT "POPLOX" ? 4/5 MET KRAS
D-77 TYNAARLO DR DORP TOTAAL NDAC 4/5
F-93 TYNAARLO DR NATUURBAD MET PAVILJOEN NDAC 4/5
F-92 TYNAARLO  DR NATUURBAD MET PAVILJOEN NDAC 4/5
F-25 TYNAARLO ? DR BETONFABRIEK NDAC 4/5

ARCHIEFLIJST NDAC   www.aerophotoeelde.nl   tel: 050 - 309 5551

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z